Skip to content
Menu

Cognitieve gedragstherapie

 

(informatie overgenomen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, www.vgct.nl)

 

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: 

cognitieve therapie en gedragstherapie.

 

Cognitieve therapie

In cognitieve therapie is altijd veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op 

het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een 

negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. In cognitieve 

therapie onderzoekt men in zo’n geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is. 

Zo’n onderzoek wordt door de therapeut en de cliënt in nauwe samenwerking met elkaar 

ondernomen. Waar dat relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van 

denken beter past. Ook dat zoeken naar meer positieve standpunten en gedachten is een 

gezamenlijke onderneming van client en therapeut. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde 

oefeningen en huiswerkafspraken.

 

Gedragstherapie

In gedragstherapie is altijd veel waarde gehecht aan het gedrag van cliënten. Hoe je doet is 

immers van invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, 

versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren 

kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet 

beheersen, wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie 

brengt men de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voor-

komen eerst in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt met behulp van oefeningen en huiswerk, 

om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het in kaart 

brengen van problematisch gedrag als het bedenken en inoefenen van nieuw, beter passend 

gedrag is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut.

 

Cognitieve gedragstherapie

Steeds vaker is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie in grote lijnen tot vergelijk-

bare resultaten leiden. Bovendien kunnen beide methodes goed met elkaar worden gecombineerd. 

In een en dezelfde therapie kan de client leren om zowel anders tegen moeilijkheden aan te kijken, 

als er anders mee om te gaan. Daarom werken cognitieve gedragstherapeuten soms vooral langs 

cognitieve weg, soms vooral via een gedragsmatige methode en andere keren met een combinatie 

van methodes: cognitieve gedragstherapie.

 

Werkt cognitieve gedragstherapie?

Ja. Zowel naar de effecten van cognitieve therapie, als van gedragstherapie, als van cognitieve 

gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak bleek deze methode de meest effectieve 

psychotherapie te zijn. Dikwijls even effectief als en een enkele keer zelfs effectiever dan medicatie.

 

Hoe lang duurt cognitieve gedragstherapie?

Door middel van huiswerk wordt de cliënt in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten 

de therapiezittingen actief te werken aan zijn behandeling. Tevens sluit cognitieve gedragstherapie 

doorgaans zo concreet mogelijk aan op de moeilijkheden van de cliënt. Vooral om deze redenen zijn 

de meeste behandelingen betrekkelijk kortdurend. Dikwijls gaat het om tien tot vijfentwintig zittingen. 

Bij een frequentie van een zitting per week of per veertien dagen duren de meeste therapieën dus 

enkele maanden tot een jaar. Een langere duur kan echter voorkomen.