Skip to content
Menu

Kwaliteit

 

Vakinhoudelijke kwaliteit

Ik houd vakinhoudelijke kennis en literatuur, vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied bij. Daartoe volg ik bij- en nascholing, zoals congressen, symposia, studiedagen en cursussen. 

Ik neem deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie, intercollegiale toetsing en samenwerking. Per jaar worden in intervisie een aantal indicatiestellingen getoetst in een intervisiegroep, bestaande uit een vaste groep klinisch psychologen. 

Daarnaast zit in in twee intervisiegroepen, gericht op het bevorderen van mijn kennis en kunde op het gebied van schematherapie. Een van deze twee groepen bestaat uit enkel supervisoren schematherapie. 

 

Visitatie

Als lid van de LVVP wordt mijn praktijk in het kader van kwaliteitsbewaking eens in de vijf jaar gevisiteerd.  Mei-Juni 2022 is mijn praktijk met positief resultaat gevisiteerd. Bekijk hier het certificaat. 

 

Wat is een visitatie?

Bij een visitatie wordt mijn praktijk bezocht door een visiteur, om te bekijken of mijn praktijk aan alle kwaliteitseisen van de LVVP voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Visiteurs zijn collega’s psychotherapeuten/klinisch psycholoog, die zich ook moeten houden aan hun beroepsgeheim. 

Bij de visitatie vindt ook dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk je persoonlijke dossier wordt ingezien. Het doel is om te zien of jouw dossier compleet is en alle onderdelen in het dossier aanwezig zijn. Het dossier wordt niet op medische inhoud beoordeeld, dat wil zeggen, dat er geen inhoudelijke verslagen van gesprekken, diagnoses, correspondenties, brieven, gelezen worden. 

 

Jouw toestemming

Voorwaarde voor het inzien van jouw dossier door visiteurs is jouw expliciete toestemming. Geef je geen toestemming, dan mag het dossier – geanonimiseerd – worden ingekeken. Je persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, huisarts, burgerservicenummer (BSN), zorgverzekering en beroep worden verwijderd, zodat het dossier niet tot je te herleiden is. 

 

Kwaliteitsstatuut

 Niet-gecontracteerde psychologen hebben te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten zij zich aan dezelfde regels houden wat betreft vergoede en niet-vergoede zorg. De kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut.  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

Vanaf januari 2022 is het kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0 de nieuwe norm, die vanaf 1 januari 2023 verplicht is. Mijn kwaliteitsstatuut GGZ Versie 3.0 is in te zien in mijn praktijk.