Skip to content
Menu

Privacystatement

 

Psychologie Praktijk Birgit Booij, hierna te noemen als PPBB, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17256934 te Eindhoven, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe PPBB met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PPBB persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van PPBB;
 • bezoekers van www.ppbb.eu
 • deelnemers aan bijeenkomsten van PPBB
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met PPBB contact opnemen of van PPBB persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

  Verwerking van persoonsgegevens

 PPBB verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, webformulieren op de website, de online sitesTherapieland of Praktijkdata) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • gebruikt worden m.b.t. therapie zoals video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-Health, E.M.D.R. behandeling etc.

 Doeleinden verwerking

 PPBB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens; 
 • rechtsgrond.

PPBB verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 Verwerkers

PPBB kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PPBB persoonsgegevens verwerken. PPBB sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

 

Persoonsgegevens delen met derden

PPBB deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PPBB deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Bewaren van gegevens

PPBB bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PPBB hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

 Wijzigingen privacystatement

PPBB kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van PPBB gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 04-11-2021.

 

Rechten, vragen en klachten

Je hebt het recht PPBB te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met PPBB door een e-mailbericht te sturen naar Birgit Booij via info@ppbb.eu.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PPBB persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met PPBB door een e-mailbericht te sturen naar  Birgit Booij via info@ppbb.eu.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).