Menu

Tarieven

 

Tarieven en vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekeraar

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog.  Klik hier voor tarieven en betalingsvoorwaarden. Bij het opstellen van de rekening wordt uitgegaan van geplande tijd is gerealiseerde tijd. 

 

Met sommige ziektekostenverzekeraars heeft PPBB voor 2022 geen contract afgesloten. Zolang ik geen contracten heb afgesloten met deze zorgverzekeraars krijgt u, ook bij een naturapolis toch een groot deel van het notabedrag vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden voor specialistische behandeling van de meeste psychische problemen en aandoeningen 55-70 % van het in rekening gebracht NZA tarief. Bij een restitutiepolis kunt u in aanmerking komen voor 100% vergoeding. Wel kan het zijn dat u van te voren toestemming moet vragen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. 

Vraagt u altijd, voorafgaand aan de behandeling, na wat u vergoed krijgt bij uw zorgverzekeraar om verrassingen te voorkomen. 

Voor 2022 heb ik een contract afgesloten met:

  • Zilveren Kruis (Pro Life Zorgverzekeringen, One Underwriting, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen)
  • OMW Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
  • DSW Zorgverzekeraar (inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar)

Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg

Er zijn per januari 2022 veel veranderingen doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg. GGZ-behandelingen worden betaald volgens het zorgprestatiemodel. 

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel? (overgenomen van de LVVP folder*) 

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. 

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. 

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. 

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger. 

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden. 

 

Wat verandert er op de rekening?

 U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. 

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties hieronder terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar (of via de link bij het kopje Kosten en vergoedingen). Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.  

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;

– reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

– groepsconsulten: als u groepstherapie doet. 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (in uw geval: klinisch psycholoog en de duur van het consult (60 minuten behandelconsult). Bij het opstellen van de rekening wordt uitgegaan van geplande tijd is gerealiseerde tijd. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

Wat gebeurt er met het eigen risico?

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Behandelaren kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dit al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. 

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies. 

 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

– Andere kosten gehad in hetzelfde jaar? Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan,

– Heeft een een hoger vrijwillig eigen risico? Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van 2022 bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf. 

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kernmerken, Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patienten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd H0NOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. 

Op basis van de antwoorden op de H0NOS+schaal bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. 

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beeindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u. 

 

* Disclaimer

Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl

De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 

 

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde basiszorg. U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, of u kunt de kosten eventueel uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

 

Tarieven OVP (overige producten)

OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed: Individueel (vervolg) consult, 45 min): 117,33 euro.

 

Eventuele kosten van afbellen/verzetten afspraken

Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit tenminste 24 uur van te voren telefonisch of via de email aan te geven. Dit stelt mij in staat om mijn agenda aan te passen en de tijd eventueel te gebruiken voor een andere cliënt. Indien u minder dan 24 uur van te voren een afspraak afzegt dan wordt een deel van de kosten, namelijk€ 45,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet verzekerd door de zorgverzekeraar.

 

Bezwaar

Om uw behandeling gedeeltelijk vergoed te krijgen bent u verplicht informatie te geven over uw diagnose aan de zorgverzekeraar. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u voorafgaande aan de behandeling hier schriftelijk bezwaar tegen maken. U krijgt dan een formulier voorgelegd dat in uw dossier word opgenomen.