Skip to content
Menu

Tarieven

 

Tarieven en vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekeraar

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog.  Klik hier voor tarieven en betalingsvoorwaarden. Bij het opstellen van de rekening wordt uitgegaan van geplande tijd is gerealiseerde tijd. 

 

Met sommige ziektekostenverzekeraars heeft PPBB voor 2024 geen contract afgesloten. Wanneer ik geen contracten heb afgesloten met deze zorgverzekeraars krijg je, ook bij een naturapolis toch een deel van het notabedrag vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden voor specialistische behandeling van de meeste psychische problemen en aandoeningen 55-70 % van het in rekening gebracht NZA tarief. Bij een restitutiepolis kun je in aanmerking komen voor 100% vergoeding. Wel kan het zijn dat je van te voren toestemming moet vragen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Per 2023 geven een aantal restitutiepolissen niet meer 100% vergoeding.

Vraag altijd, voorafgaand aan de behandeling, na wat je vergoed krijgt bij je zorgverzekeraar om verrassingen te voorkomen. 

Voor 2024 heb ik een contract afgesloten met:

  • Zilveren Kruis (Pro Life Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen)
  • VGZ (Univé, IZA, Zekur)
  • Menzis (Anderzorg, HEMA)
  • A.S.R. (Ditzo)
  • OMW Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
  • DSW Zorgverzekeraar (inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar)
Let op: controleer altijd bij je zorgverzekering of PPBB een contract met de zorgverzekeraar heeft. Bovenstaande lijst is onder voorbehoud van de informatie die PPBB gekregen heeft van de zorgverzekeraar. 
Met CZ, ONVZ, Caresq en Salland (Eno) heb ik geen contract in 2023 en 2024.
 

Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg

Er zijn per januari 2022 veel veranderingen doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg. GGZ-behandelingen worden betaald volgens het zorgprestatiemodel. 

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel? (overgenomen van de LVVP folder*) 

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. 

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die je gekregen heeft. 

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die je heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. 

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger. 

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden. 

 

Wat verandert er op de rekening?

 Je kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. 

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van je behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. Je kunt deze zorgprestaties hieronder terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar (of via de link bij het kopje Kosten en vergoedingen). Als je eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.  

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt;

– consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;

– intercollegiaal overleg: als je behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;

– reistijd: als de behandelaar naar je toe moet komen;

– groepsconsulten: als je groepstherapie doet. 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (in jouw geval: klinisch psycholoog en de duur van het consult (60 minuten behandelconsult). Bij het opstellen van de rekening wordt uitgegaan van geplande tijd is gerealiseerde tijd. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

Wat gebeurt er met het eigen risico?

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Behandelaren kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dit al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. 

De behandelaar kan je informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag je hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat je zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij je informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies. 

 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of je naar aanleiding van je behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

– Andere kosten gehad in hetzelfde jaar? Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Dan kan het zijn dat je toen je eigen risico al hebt betaald. Of een deel daarvan,

– Heb je een een hoger vrijwillig eigen risico? Heb je bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bij jouw hoger. Het wettelijk eigen risico van 2023 bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als je koos voor een hoger eigen risico bedrag, betaal je een groter deel van je zorgkosten zelf. 

Wil je meer weten over je eigen risico? Of maak je je zorgen over of je het wel kunt betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

 

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kernmerken, Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd H0NOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. 

Op basis van de antwoorden op de H0NOS+schaal bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij je klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. 

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met je afgesproken wordt op grond van jouw diagnose en de doelen die je samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal je behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met jou. 

 

* Disclaimer

Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl

De LVVP doet haar uiterste best om je van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 

 

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde basiszorg. Je zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, of je kunt de kosten eventueel uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

 

Tarieven OVP (overige producten)

OVP = overig product, bedoeld voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed: Individueel (vervolg) consult, 45 min): 131,82 euro.

 

Eventuele kosten van afbellen/verzetten afspraken

Indien je een afspraak niet kunt nakomen dien je dit tenminste 24 uur van te voren telefonisch of via de email aan te geven. Dit stelt mij in staat om mijn agenda aan te passen en de tijd eventueel te gebruiken voor een andere cliënt. Indien je minder dan 24 uur van te voren een afspraak afzegt dan wordt een deel van de kosten, namelijk€ 45,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet verzekerd door de zorgverzekeraar.

 

Bezwaar

Om uw behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen ben je verplicht informatie te geven over uw diagnose aan de zorgverzekeraar. Heb je hier bezwaar tegen dan kun je voorafgaande aan de behandeling hier schriftelijk bezwaar tegen maken. Je krijgt dan een formulier voorgelegd dat in je dossier word opgenomen. Dit geldt ook voor de gegevens van de HONOS die aan de NZA geleverd moeten worden. In het intakegesprek zal hierbij worden stilgestaan.